ما دیروز شروع به آب بندی مجدد تمام پنجره های خراب و کنترل اتصالات در اینجا کردیم! # …