ساعت 15 ساله من #DowCorning را پوشیدم. این شرکت 75 سال زنده مانده و …