عکس قبل از انتقال دفتر DCT به دفتر جدید. #torayoffice #dowcorning …