اعمال لنگر در این فیلم امنیتی رنگی. #solargard #armorcoat #dowcorni …