خوب است که سبک های مختلف هر از چند گاهی ظاهر می شود! #sika #dowcorning …