حصارهای جزئی از خط مونتاژ. سکوت از چای عصر. #که در…