به عنوان belas Recepcionistas no Stand D'Altomare Feira Abrafati 2013 با کریستینا دال …