# رنگی # رنگ قائم # نقاشیساختمان # چسب ۱۲۳ # چسب_هل # چسب_چوب # مرودشت # مرودش …