اطمینان حاصل کنید که پرندگان و سایر سنجهای کوچک از ورود در اگزوز خود جلوگیری کنند …