صبر نکنید که این اتفاق بیفتد منافذ خود را تغییر دهید. . . . # ضد آب # کوس …