این یکی برای همه دوستداران Dow Corning باند باور نکردنی درست بعد از 20 روز است . …