آنها را از هر لوله کوچک و مهم به نظر برسید. . . # ضد آب #c …