هیچ چیز مانند برخی از کالباس ها و بیسکویت ها در یک شنبه نیست. #dowcorning # 795 #caulking …