چسب ۱۲۳ ترک – ۱۵۰ گرمی ۱۰۰۰ گرمی ۸۰ گرمی ۲۵ گرمی # چسب ۱۲۳ # چسب # ابزار # موضع # فرو …