بعضی از پنجره ها را برای آنها مهر و موم کرد areaconstruction. . . . # ضد آب # عادت_خونه …