شهرنام شرکتنام نماینده
بوشهربانك چسب آقای احمدی
آبادان بنگاه رنگ نصاري آقای اکبری
ساوه بورس چسب آقای امیر حسینی
اصفهان چسب رفاه آقای آذری
اردبیل دنياي چسب آقای آقالو
زنجان دنیای چسب و اسپری آقای بهزادی
تبریز شهر چسب آقای پورطالش
همدان مجموعه چسب چلبی آقای چلبی
کرج چسب البرز آقای خرسندی
یزد چسبیران آقای دانشیان
بیرجند چسب صادقی آقای صادقی
شیراز فارس ابزاران آقای رابط
ارومیه رنگ آركو آقای قاسمی
مشهد چسب ماهان آقای گذری
بندرعباس چسب بندر آقای میرسلیمانی
سمنان ابزار محمد آقای ولی پور
اراک نوين چسب آقای اجتهادی
قزوين چسب طهران آقاي محرابي
اهواز چسب طاها آقای قاطع پور
آمل آقای رنجبر
گرگان چسب الماس آقای هانی زبیری